Onze titels

€ 34,90
750 jaar Dom en rondom

>>VANAF 3 EX GELEVERD MET RvR!Wandel virtueel door een reconstructie van de oude Domkathedraal en lees over het boeiende geestelijke leven in de oude Domstad.750 jaar Dom en rondom* Vier publiekslezingen door Utrechtse kerkhistorici (N. Vos red.)Met bijdragen van Willem van Asselt, Frits Broeyer, Anton Houtepen en Nienke Vos. * Compleet met interactieve CD + DVD 750 jaar gotische Dom (door DeroDe3D, erfgoedpresenatie).HET BOEK:Rondom de Utrechtse Domkerk is na 750 jaar nog steeds veel te vertellen, zo laten vier kerkhistorici zien. Bekende plaatsen en gebeurtenissen in het oude centrum van Utrecht passeren de revue, zoals het ruiterstandbeeld van Willibrord, de kloostergang met afbeeldingen van Sint Maarten en de verwoestende tornado van 1674. Het boeiende geestelijke leven in de Domstad wordt blootgelegd in bijdragen over Willibrord, Sint Maarten en zuster Bertken. De vrome Bertken liet zich rond haar dertigste insluiten in een cel aan het koor van de Buurkerk en gaf tot aan haar dood raad aan de stadsbewoners. Ook ontmoet de lezer de Utrechtse predikant Voetius. In de zeventiende eeuw bekleedde hij als eerste het ambt van rector magnificus van de Universiteit Utrecht; in zijn tijd liepen de spanningen tussen kerk en stadsbestuur hoog op. Voor de œcumene was de statige Utrechtse Dom van grote betekenis: aan het Domplein werd het principebesluit tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken genomen. Dr. Nienke Vos is werkzaam als universitair docent voor oudchristelijk Grieks en Latijn bij de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij is deskundige op het gebied van vroegchristelijke heiligenlevens.DE CD en DVD:De DVD vertelt het verhaal van het Domplein vanaf de Romeinse tijd tot heden in een versie voor volwassenen én een voor kinderen. Men hoort muziek die in de verschillende perioden rond de Dom kan hebben geklonken. Verder interviews met historici en architecten, en archiefmateriaal over de Dom. Met behulp van de CD kan met virtueel door een reconstructie van de Domkathedraal dwalen en details bekijken. Hoogtepunt is een tekening van het schip van de Domkerk van de 17de eeuwse schilder Saenredam die overgaat in een virtuele wandeling door het niet meer bestaande schip van de Domkerk. Ook het instorten van het middenschip tijdens de tornado die Utrecht in 1674 teisterde, kan men 'live' meemaken!

€ 17,90
Paulus en zijn Korintiërs

< Tweede herziene druk >Paulus en zijn Korintiërs is een speurtocht naar het leven en werk van de joodse zendeling Paulus. Zijn brieven aan Jezusaanhangers die samenkomen in huiselijke kring en in synagogen zijn de oudste geschriften van het Nieuwe Testament.Schrijvers van latere nieuwtestamentische boeken, zoals Handelingen en anderebrieven die onder de naam van Paulus werden verspreid, wekken de indruk alsofPaulus de stichting van een kerk voor ogen stond en een breuk met het jodendom. Maar uit de zeven oudste en originele brieven van Paulus rijst een heel ander beeld op: dat van een geletterde joodse zendeling die midden in de Grieks-Romeinse wereld stond en mondiale ambities koesterde.Paulus is gegrepen door wat hij gehoord heeft over Jezus, die hij zelf nooit heeft ontmoet. Vanuit leidende joodse kringen in Jerusalem legt hij contact met volksgenoten in de Griekse wereld die net als hij Jezusaanhangers zijn. Hij wil ze warm maken voor nieuwe verhoudingen tussen mensen en moet balanceren tussenuitersten, ook in zijn eigen leven.Priester Henk van Breukelen (1930) was dertig jaar lang werkzaam alsstudentenpastor in Leiden en vervulde daarnaast verschillende onderwijs- enbestuursfuncties, voornamelijk in de gezondheidszorg. In zijn prikkelende enverhelderende studie over de figuur Paulus spiegelt zich zijn eigen zoektocht naar waarheid en verdichtsel over de oorsprong en de boodschap van het vroegstechristendom; en over de katholieke kerk die enkele eeuwen daarna ontstaat eneen geheel andere voorstelling van Paulus maakt.

€ 24,90
China in verandering

Serie CHINA IN VERANDERING, deel 1Voor iedereen die de grootschalige ontwikkelingen in het nieuwe China beter wil begrijpen, is dit boek een eye opener. Niet eerder verscheen in het Nederlands en voor een breed publiek zo’n informatief en betrouwbaar overzicht van de stand van zaken in China na de 30 jaar hervormingen.De auteurs zijn vooraanstaande Chinaspecialisten, afkomstig van de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Leeds (UK), Turku (Finland) en Instituut Clingendael. Een aantal van hen treedt regelmatig op als Chinadeskundigen in de media.In acht bijdragen schetsen zij een kritisch en betrouwbaar beeld van de hervormingen op het gebied van de economie, binnen- en buitenlandpolitiek, sociale ontwikkelingen, rechtshervorming, media en populaire cultuur, en het veiligheidsvraagstuk. Er is waardering voor successen, maar ook aandacht voor de vele structurele problemen waar de hervormingen op zijn gestuit. Een zeer uitgebreide literatuurlijst en nuttige aanbevelingen voor achtergrondliteratuur maken dit boek tot hét inleidingsboek over China – uniek voor Nederland! Verplichte kost voor journalisten, het zakenleven, het onderwijs, politieke beleidsmakers en anderen die zich met China bezighouden. Ook wie als toerist naar China gaat, krijgt dankzij dit boek een dieper inzicht in de dynamiek en complexiteit van dit razendsnel moderniserende land. INHOUD:• Inleiding: het dubbelzinnige karakter van de Chinese hervormingen - Woei-Lien Chong en Tak-Wing Ngo• Politieke hervorming: begrensde wederopbouw en vernieuwing - Tak-Wing Ngo• Economische hervorming: van isolement naar markteconomie - Eduard B. Vermeer• Sociale ontwikkelingen: de Transformatie van het platteland en de steden. - Flemming Christiansen• Rechtshervorming: van rechtsvacuüm naar rechtsstaat? - Benjamin van Rooij• Media en populaire cultuur: nieuwe vormen van cultureel burgerschap? - Jeroen de Kloet• Buitenlandse politiek: van vernedering tot assertiviteit - Stefan Landsberger• Regionale veiligheid: navigeren tussen vrede en conflict - Frans-Paul van der PuttenRedacteuren Woei-Lien Chong en Tak-Wing Ngo zijn als docent verbonden aan de Universiteit Leiden. Tak-Wing Ngo is tevens hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.In de gelijknamige serie CHINA IN VERANDERING beschrijven sinologen en andere experts belangrijke facetten van het huidige China, zoals die zichtbaar zijn geworden sinds Deng Xiaoping in 1978 het startsein gaf voor de economische hervormingen en de Open Deur politiek. De reeks omvat bundels en monografieën en is bestemd voor een breed publiek van geïnteresseerden in het huidige China en meer specifiek voor opleidingen Chinese Talen en Culturen.